bird
sun

Полезни неща

  1. Къде сме
  2. Календар
next
prev

Кой е тук

В момента има 509  гости и няма потребители и в сайта

Правилници и планове

Годишен учебен план на НУ "Кольо Ганчев" 2019/2020 г.

Режим на обучение в НУ "Кольо Ганчев" 2019/2020 г.

Програмна система за развитие на Подготвителна група в НУ "Кольо Ганчев" 2019/2020 г.

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ”КОЛЬО ГАНЧЕВ” ГР. СТАРА ЗАГОРА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КОЛЬО ГАНЧЕВ” за учебната 2020-2021 година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КОЛЬО ГАНЧЕВ“ през учебната 2020 / 2021 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 2020

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Седмично Разписание

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

З А П О В Е Д № РД09-2118/ 28.08.2020 г.

З А П О В Е Д № РД09-2121/ 28.08.2020 г

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ 2022г/2023г.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КОЛЬО ГАНЧЕВ” за учебната 2022-2023 година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОЛЬО ГАНЧЕВ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОЛЬО ГАНЧЕВ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК

Стратегия за развитие на училището

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”КОЛЬО ГАНЧЕВ” ГР. СТАРА ЗАГОРА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

План на дейностите за реализиране на целите, задачите и приоритетите

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за устройство и дейността на Основно Училище "Кольо Ганчев"

Стратегия за развитие на училището 2023-2028г.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОЛЬО ГАНЧЕВ” за учебната 2023-2024 година